Koller Live Auctions

Swiss Art

Koller Zurich A187
Auction 07.12.2018, 02.00 PM


Impressionist & Modern Art

Koller Zurich A187
Auction 07.12.2018, 04.00 PM


PostWar & Contemporary

Koller Zurich A187
Auction 08.12.2018, 02.00 PM


Prints & Multiples

Koller Zurich A187
Auction 08.12.2018, 10.30 AM


Jewellery: Morning Sale

Koller Zurich A187
Auction 05.12.2018, 10.00 AM


Wristwatches & Pocketwatches

Koller Zurich A187
Auction 05.12.2018, 05.00 PM


Photography

Koller Zurich A187
Auction 04.12.2018, 04.00 PM


Art Deco & Art Nouveau

Koller Zurich A187
Auction 06.12.2018, 02.00 PM


Design

Koller Zurich A187
Auction 06.12.2018, 11.00 AM


Asian Art: Himalaya, China

Koller Zurich A187AS
Auction 03.12.2018, 01.00 PM


Asian Art: Japan, India, South-East Asia

Koller Zurich A187AS
Auction 04.12.2018, 02.00 PM


Jewellery: Afternoon Sale

Koller Zurich A187
Auction 05.12.2018, 02.00 PM