Koller Live Auctions

Books

Koller Zurich A192
Auction 15.06.2020, 02.00 PM


Manuscripts & Autographs

Koller Zurich A192
Auction 15.06.2020, 04.00 PM


The Müller-Frei Collection

Koller Zurich A192
Auction 16.06.2020, 02.00 PM


Jewellery (Part 1)

Koller Zurich A192
Auction 17.06.2020, 02.00 PM


Jewellery (Part 2)

Koller Zurich A192
Auction 17.06.2020, 03.30 PM


Furniture, Porcelain & Silver

Koller Zurich A192
Auction 18.06.2020, 02.00 PM


Carpets

Koller Zurich A192
Auction 18.06.2020, 04.30 PM


Old Master Prints

Koller Zurich A192
Auction 19.06.2020, 10.00 AM


Old Master Drawings

Koller Zurich A192
Auction 19.06.2020, 11.00 AM


Old Master Paintings

Koller Zurich A192
Auction 19.06.2020, 02.00 PM


From Corot to Purrmann

Koller Zurich A192
Auction 19.06.2020, 03.30 PM


19th Century Paintings

Koller Zurich A192
Auction 19.06.2020, 04.15 PM