Koller Live Auctions

Books

Koller Zurich A188
Auction 26.03.2019, 02.00 PM


Manuscripts & Autographs

Koller Zurich A188
Auction 26.03.2019, 05.00 PM


Jewellery: Morning Sale

Koller Zurich A188
Auction 27.03.2019, 10.00 AM


Jewellery

Koller Zurich A188
Auction 27.03.2019, 02.00 PM


Carpets

Koller Zurich A188
Auction 28.03.2019, 10.00 AM


Furniture, Porcelain & Silver

Koller Zurich A188
Auction 28.03.2019, 01.30 PM


Old Master Prints

Koller Zurich A188
Auction 29.03.2019, 10.00 AM


Old Master Drawings

Koller Zurich A188
Auction 29.03.2019, 11.00 AM


Old Master Paintings

Koller Zurich A188
Auction 29.03.2019, 02.00 PM


19th Century Paintings

Koller Zurich A188
Auction 29.03.2019, 04.00 PM